Natječaj za sufinanciranje projekata iz oblasti kulture te profesionalnog i amaterskog sporta

2248

Federalno ministarstvo kulture i športa raspisalo je Javni natječaj za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću odnosi se na sufinanciranje projekata i programa koji se odnose na:

 • promoviranje kulture i
 • promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate.

Pravo sudjelovanja na ovom javnom natječaju imaju udruge građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udrugama i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

Na ovaj javni natječaj moguće je aplicirati samo sa projektima/programima koji se trebaju realizirati u 2017. godini.

Opći kriteriji:

 •  doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u određenoj oblasti (broj korisnika, realizirani programi, ostvareni i predviđeni socijalni učinci i sl.),
 •  povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruga ili humanitarne organizacije,
 •  precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika,
 •  detaljno obrazloženje problema, odnosno potrebe za realizacijom projekta/programa,
 •  transparentnost i mogućnosti vršenja kontrole ostvarenih rezultata i ocjene uspješnosti projekta/programa,
 • preporuka stručnjaka iz oblasti u kojoj je projekat ili program pripremljen i
 •  iznos sredstava potrebnih za financiranje realizacije projekta, odnosno učešća u financiranju projekta (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz proračuna Federacije, sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava).

Posebni kriteriji za promoviranje kulture:

 • kvalitet projekta,
 • afirmacija kulture od značaja za FBiH i BiH,
 • jasno definirani ciljevi i metode provođenja projektnih aktivnosti,
 • interes kulturne javnosti i rezultati ranije realiziranih projekata,
 • značaj projekta za razvoj kulturnih djelatnosti.

Posebni kriteriji za promicanje razvoja profesionalnog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate:

 • kvalitet projekta,
 • ostvareni sportski rezultati sportaša do 16 godina (kategorija kadeta) na službenim međunarodnim natjecanjima (pojedinačni i klupski),
 • ostvareni rezultati u prethodnoj natjecateljskoj sezoni za one sportove koji imaju liga sustav natjecanja,
 • projekat doprinosi stvaranju boljih uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih rezultata,
 • značaj projekta za afirmaciju sporta u FBiH, BiH i na međunarodnoj razini

Posebni kriteriji za promicanje razvoja amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate:

 • kvalitet projekta,
 • ostvareni rezultati u amaterskom sportu (pojedinačni i klupski) koji promoviraju sport u FBiH i BiH,
 • definirani ciljevi i metode rada za unapređenje određene sportske grane,
 • doprinos postizanju rezultata u amaterskom sportu,
 • značaj projekta za razvoj sporta.

Projekti i programi u oblasti kulture i sporta podržat će se u maksimalnom iznosu do 8.000,00 KM po korisniku.

Zahtjev-prijavni obrazac za dodjelu sredstava treba da sadrži sljedeće podatke:

 • naziv udruge ili organizacije, s osnovnim podacima,
 • imena odgovornih osoba za realizaciju programa/projekta,
 • broj transakcijskog računa,
 • realizirane programe/projekte,
 • naziv programa/projekta,
 • oblast na koju se program/projekat odnosi,
 • opis programa/projekta sa ciljevima,
 • indikatore učinka,
 • iznos traženih sredstava,
 • struktura sredstava financiranja programa/projekta (vlastita sredstva, donacije, sredstva iz proračuna Federacije BiH, sredstva iz proračuna općina, i dr.),
 • ovlaštena/odgovorna osoba za realizaciju programa i
 • rok realizacije projekta.

Aplikant je dužan prilikom prijavljivanja na javni natječaj priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju, ne stariju od 6 mjeseci):

 • dokaz o registraciji,
 • uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj,
 • potvrdu od banke u kojoj je naveden broj transakcijskog računa,
 • posljednji godišnji obračun o poslovanju, s izuzećem udruga i humanitarnih organizacija koje su registrirane manje od godinu dana,
 • projektnu dokumentaciju, detaljan opis projekta/programa, metodologija rada, jasno definirana korisnička grupa i broj korisnika, broj članstva i CV članova uključenih u realizaciju projekta/programa, ocjena krajnjih rezultata i očekivani rezultati realizacije projekta/programa,
 • dokaz o realiziranim projektima (kratak opis realiziranih projekata u prethodnoj godini ili u nekoliko prethodnih godina, fotografije, medijski istupi, tiskani materijal).

Svaki podnositelj zahtjeva, može aplicirati s jednim istim projektom iz pojedine oblasti, samo kod jednog od pet resornih ministarstava koja raspisuju javni natječaj za financiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Prijavni obrazac za javni natječaj preuzima se na službenoj stranici Federalnog ministarstva kulture i športa www.fmks.gov.ba.

Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte na sljedeću adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i športa
Ul. Obala Maka Dizdara br. 2
71000 Sarajevo
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti sa napomenom:
„Za Javni natječaj – sredstva ostvarena po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću“

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 14. 4. 2017. godine.

Prijave koje ne ispunjavaju kriterije iz ovog Javnog natječaja i koje ne budu dostavljene u propisanom roku, neće biti razmatrane.

Dodatne informacije aplikantima

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanom aplikacijskom obrascu, netočne i nepotpune prijave, bit će formalno-pravno neispravne.
 • Prijave korisnika koji do 27.02.2017. godine nisu dostavili financijsko izvješće o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih u prethodnom razdoblju iz igara na sreću, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom ministarstvu.
 • Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • Nakon provedenog natječaja i dostavljenog prijedloga rang liste korisnika od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta, Odluku o raspodjeli sredstava korisnicima sa listama korisnika donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i bit će objavljena u Službenim novinama Federacije BiH te na web portalu Ministarstva.

PRIJAVNI OBRAZAC – PREUZIMANJE/DOWNLOAD