Poljoprivredna proizvodnja u FBiH u 2016. veća za pet posto nego u 2015.

1629

Ukupna poljoprivredna proizvodnja u Federaciji BiH u 2016. godini veća je za pet posto u odnosu na 2015. godinu. Biljna proizvodnja veća je za 10,2 posto, a u stočarstvu je proizvodnja manja za četiri posto u odnosu na 2015. godinu.

U biljnoj proizvodnji, promatrano po granama, zabilježeno je povećanje u ratarstvu za 16,9 posto, u vinogradarstvu za 3,7 posto, dok je u voćarstvu zabilježen pad za 17,2 posto u odnosu na 2015.

U ratarstvu, gledano po skupinama usjeva, zabilježeno je povećanje proizvodnje žita za 26,3 posto, industrijskog bilja za 54,6, povrća za 12,3 i stočno-krmnog bilja za 24,7 posto u odnosu na 2015.

U stočarstvu, gledano po vrstama uzgoja stoke, zabilježeno je povećanje proizvodnje u govedarstvu za jedan posto, dok je smanjenje zabilježeno u svinjogojstvu za 4,4 posto, u ovčarstvu za 1,4, u peradarstvu za 6,8 posto te u pčelarstvu za 43,4 posto u odnosu na 2015. godinu.