Dvije godine nakon požara u Hutovu blatu obnovljena vegetacija

1022

Situacija u Hutovu blatu, dvije godine nakon požara, zadovoljavajuća je kada je riječ o vegetaciji, jer, kako je za “Avaz” kazao Josip Vekić, voditelj Službe zaštite u Parku prirode Hutovo blato, ona se obnovi za nekoliko mjeseci, a dobra hidrološka godina s padalinama još više je ubrzala obnovu vegetacije, naravno, i ptice su se vratile u velikom broju kada imaju zaklon i dobar vodostaj na poplavnim livadama s obiljem hrane.

Studije, koje su rađene nakon požara, pokazale su stanje flore i faune, a rezultati su pozitivni, jer se vegetacija, koju koriste ptice za gnijezdilište u potpunosti obnovila do sezone gniježdenja.

”Jedino ptice koje su došle na zimovanje nisu imale dovoljno zaklona i skroviti mjesta te su potražile sigurnost sa Liskama na Svitavskom jezeru koje su se zadržavale u velikim jatima na otvorenim površinama, naravno, dosta je ptica i pronašlo neke nove destinacije za odmor i napustile Hutovo blato”, kazao je Vekić.

Akcijskim planom, koji je napravljen za revitalizaciju močvare, poboljšana je suradnja s Vatrogasnom postrojbom Čapljina koja je područje stavila pod svoj vatrodojavni videonadzor.

Za najzanimljiviju pticu u Hutovom blatu izdvojio je par vrsta čaplji Botaurus stellaris, čaplje govedarica Bubulcus ibis, Blistavi ibis Plegadis falcinellus, koje se jedino gnijezde u Hutovu blatu u BiH.