Dobit bankarskog sektora u Federaciji BiH 250 milijuna KM

206

Na razini bankarskog sektora u Federaciji BiH, prema izvještajnim podacima banaka sa 30. rujnom 2019. godine, iskazan je pozitivan financijski rezultat – dobit u iznosu od 250,9 milijuna KM, što je za 4,3 milijuna KM ili 1,7% više u odnosu na isto vrijeme 2018. godine, podatci su Agencije za bankarstvo FBiH.

Ukupna neto aktiva na razini bankarskog sektora u FBiH sa 30.09.2019. godine iznosi 23,7 milijardi KM i za 1,6 milijardi KM ili 7,5% je veća u odnosu na 31.12.2018. godine.

Krediti, sa udjelom od 62,8% u strukturi ukupne aktive, zabilježili su rast u odnosu na kraj 2018. godine u iznosu od 580,9 milijuna KM ili 4,1%, tako da na dan 30.09.2019. godine iznose 14,9 milijardi KM. Rast kredita sa 30.09.2019. godine u odnosu na kraj 2018. godine ostvaren je kod kredita odobrenih stanovništvu, privatnim poduzećima, nebankarskim financijskim institucijama i ostalim sektorima, a smanjeno je kreditiranje vladinih institucija, bankarskih institucija i javnih poduzeća.

Krediti odobreni pravnim osobama ostvarili su rast za 111,2 milijuna KM ili 1,5%, tako a na dan 30.09.2019. godine iznose 7,6 milijardi KM, sa udjelom u ukupnim kreditima od 50,9%.

Udio NPL-ova je smanjeno sa 8,5% na 7,6%, kao rezultat kreditnog rasta i aktivnosti na naplati. Ulaganja u vrijednosne papire sa 30.09.2019. godine iznose 1,4 milijarde KM, sa udjelom u aktivi od 5,9%, povećana su u odnosu na kraj 2018. godine za 6,8%.

Depoziti su dostigli iznos od 19,0 milijardi KM, uz ostvareni rast u iznosu od 1,4 milijarde KM ili 7,7% i ostali su najznačajniji izvor financiranja, sa udjelom od 79,9% u ukupnoj pasivi. Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i financijskog potencijala banaka, povećani su za 517,8 milijuna KM ili 5,9% i iznose 9,3 milijarde KM.

Ukupni kapital banaka u FBiH na dan 30.09.2019. godine iznosi 3,2 milijarde KM, što je za 188,0 milijuna KM ili 6,3% više u odnosu na kraj 2018. godine, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde KM.

Osnovni kapital povećan je za 199,0 milijuna KM ili 8,5%, dok je dopunski kapital povećan za 2,5 milijuna KM ili 1,9%.

Stopa regulatornog kapitala bankarskog sektora FBiH na dan 30.09.2019. godine iznosi 18,0% i veća je od zakonom propisanog minimuma od 12%.
Stopa financijske poluge iznosi 10,3% (propisani minimum 6%) i veća je za 0,2 postotna poena u odnosu na kraj 2018. godine.