Prekategorizirana Cesta Dračevo – Hutovo – Ravno

2984

Vlada FBiH je na 293. sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstvo prometa i komunikacija, donijela tri odluke o kategorizaciji pojedinih cesta u Federaciji BiH.

Jednom od odluka regionalna cesta R-426 (Dračevo-Hutovo-Ravno), dužine 42,51 km, prekategorizirana je u magistralnu cestu M-17.6.

Inače, Grad Čapljina i Općine – Neum i Ravno, zajedno su ranije ove godine pokrenuli inicijativu prekategorizacije regionalne ceste Dračevo – Hutovo i Hutovo – Ravno, u magistralnu cestu.