Općina Čapljina prodaje 45 nekretnina

5805

Na temelju članka 363. stavak 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općina i gradova (Službene novine F BiH, broj 17/2014), Odluke o prvedbi postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Čapljina broj: 01-06-7251/18-1 od 28.12.2018. godine i Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje javnih natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj 1/2017), Povjerenstvo za provođenje javnih natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Čapljina, raspisuje javni natječaj za prodaju i opterećenje pravom građenja nekretnina u vlasništvu Općine Čapljina usmenim javnim nadmetanjem.

Nekretnine, njih 45, koje su na prodaju, možete pronaći na ovom linku.

Predmetne nekretnina navedene u tabeli od red.br. 1 do 45. namijenjene su za
izgradnju stambeno-poslovnog objekta.

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve fizičke i pravne
osobe.

Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Općine Čapljina za prikupljanje javnih
prihoda kod Addiko banke broj: 3060070001035102 sa naznakom „Jamčevina za kupnju građevnog zemljišta“,vrsta prihoda: 722431 (na uplatnici naznačiti oznaku nekretnine za koju je uplaćena jamčevina). Uplata jamčevine se može izvršiti najkasnije zaključno sa 08. veljače 2019. godine.

Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti dokaz o uplaćenoj jamčevini Povjerenstvu za provođenje licitacije, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Također je potrebno da fizičke osobe dostave presliku osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a za pravne osobe izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija).

Ako na licitaciji budu sudjelovali punomoćnici neke osobe moraju imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave. Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika. Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo će pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene.

Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedine nekretnine, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun.

Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija sklopit će se
kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave. Troškovi notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom  prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac.

Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

Licitacija će se održati u Dvorani za sastanke zgrade Općine Čapljina Trg kralja Tomislava, utorak, 12. 02. 2019. godine s početkom u 9,00 sati. Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čapljina.

Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinskopravne poslove općine Čapljina, Ulica Ruđera Boškovića, svakim radnim danom od .07,00 do 15,00 sati