Općina Čapljina ostvarila suficit viši od milijun KM za tri mjeseca

1324

U razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine Općina Čapljina je ostvarila ukupne prihode Proračuna u iznosu od 3.500.784,93 KM, što iznosi 20,51% u odnosu na planirane prihode za 2019. godinu (17.066.250,00 KM).

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 2.378.352,31 KM, št iznosi 22,53% od planiranih rashoda za 2018. godinu (10.557.150,00 KM) te je razlika između ostvarenih prihoda i rashoda tekući suficit, koji iznosi 1.122.432,62 KM.

Ostvareni prihodi od poreza iznose 1.315.204,75 KM, što iznosi 20,51% od planiranih prihoda (4.972.600,00 KM).

Struktura ostvarenja poreznih prihoda u prvom tromjesečju 2019. godine, u odnosu na plan, izgleda ovako:

– porez na dobit u iznosu od 444,62 KM (22,23%)
– porez na plaću i radnu snagu u iznosu od 77,52 KM (11,07%)
– porez na imovinu u iznosu od 143.707,78 KM (19,55%)
– porez na dohodak u iznosu od 392.056,29 KM (38,68%)
– neizravni porezi u iznosu od 778.918,54 KM (24,51%).

Ostvareni neporezni prihodi na dan 31.3.2019. godine su 1.385.547,80 KM, što iznosi 18,98% od planiranih neporeznih prihoda.

Struktura ostvarenja neporeznih prihoda u odnosu na plan izgleda ovako:

– prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 128.292,39 KM (36,11%)
– administrativne pristojbe u iznosu od 37.317,49 KM (91,72%)
– komunalne pristojbe u iznosu od 294.437,39 KM ((91,72%)
– ostale proračunske naknade u iznosu od 849.400,21 KM (20,40%)
– posebne naknade i pristojbe u iznosu 74.226,14 KM (3.24%)
– neplanirane uplate 1.874,18 KM (3,75%).

Tekuće potpore ostvarene su u iznosu od 629.197,38 KM (24,93%), a odnose se na tekuće transfere od ostalih razina vlasti.

Primljeni su kapitalni transferi u 2019. godini u ukupnom iznosu od 170.835,00 KM i to
a) primljeni kapitalni transferi od općina 145.729,00 KM (72.89%)
b) sufinanciranje distributivne mreže 25.045,00 KM (16,70%).

Ostvareni rashodi za razdoblje od 1.1. 2019 do 31.3.2019 godine iznose 2.378.352,31 KM odnosno 22,53% od planiranih.

Ostvareni tekući izdaci, u odnosu na plan su sljedeći:

– plaće i naknade troškova zaposlenih u iznosu od 758.886,41 KM (22,05%)
– doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi u iznosu od 72.890,76 KM (22,69%)
– izdaci za materijal, sitan inventar i usluge u iznosu od 338.776,20 KM (15,42%).
– tekuće potpore u iznosu od 1.139.499,98 KM odnosno 26,75%
– kapitalni grantovi JKP za nabavku vozila 30.000,00 KM (20,00%)
– izdaci za kamate i druge naknade 38.298,96 KM (20,70%).

Kapitalni izdaci tijekom prvog tromjesečja 2019. godine su ostvareni u iznosu od 706.533,17 KM i to :

– 198.196,91 KM za nabavku stalnih sredstava
– udio u dionicama JP 14.003,25 KM (16,67%)
– za otplatu kredita 494.333,01 KM (50,96%).

Dakle, ukupni ostvareni prihodi iznose 3.500,784,93 KM, ukupno ostvareni rashodi 2.378.352,31 KM, tekući suficit 1.122.432,62 KM, kapitalni izdaci tekuće godine 706.533,17 KM, tako da je ostatak netrošenog suficita tekuće godine 415.899,45 KM.

Kako je navedeno u Odluci koju su usvojili vijećnici, ostatak neutrošenog suficita od 415.899,45 KM utrošit će se u skladu s usvojenim Proračunom za 2019. godinu.