Odobren regulacijski plan: Na mjestu nekadašnjeg silosa niče urbana vila

7622

Općinsko vijeće Čapljina donijelo je Odluku o pristupanju izradi Regulacijskog plana Urbane vile ”CREMIS” (Narodni list općine Čapljina, broj; 4/15) kao i Odluku o usvajanju Prostorne osnove za izradu Regulacijskog plana Urbane vile ”CREMIS” (Narodni list općine Čapljina, broj: 2/16).

Izrada predmetnog Plana došla je u fazu izrade Prednacrta Regulacijskog plana Urbane vile ”CREMIS”, a koji je izrađena od strane tvrtke ”ECO – PLAN” d.o.o. Mostar, kao Nositelja izrade. Urbana vila niknut će na mjestu nekadašnjeg silosa, u Ulici Zrinjsko-frankopanskoj, odmah iza tvornice ”Lasta”.

Izrađeni prijedlog Prednacrta Regulacijskog plana Urbane vile ”CREMIS”, Savjet plana je analizirao i usvoji na sjednici Savjeta plana, održane dana 20. siječnja 2017. godine, sa Zaključkom da će se isti uputiti OV Čapljina na usvajanje kako bi se moglo pristupiti daljnjoj proceduri izrade Regulacijskog plana Urbane vile ”CREMIS”, – održavanju javne rasprave sukladno sa Zakonom o prostornom uređenju HNŽ (Narodne novine HNŽ, broj 4/04) i Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja (Službene novine FBiH, broj 63/04).

Općinsko vijeće Čapljina usvojilo je prošle godine dokument pod nazivom ‘Smjernice za izradu Regulacijskog plana Urbane vile ”Cremis” u Čapljini, koja bi se trebala nalaziti na mjestu nekadašnjeg Silosa u Čapljini.

Čapljinski portal u posjedu je tog dokumenta koji definira smjernice za izgradu regulacijskog plana ovog kompleksa, te prvi otkrivamo kako bi trebao izgledati ovaj komplekst.

Prije svega, planirana je izgradnja stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih objekata kolektivnog stanovanja uz mogućnost izgradnje blokovskih objekata ili samostalnih urbanih vila, dok se u prizemljima objekata planiraju poslovni prostori namjene koja je kompatibilna stanovanju, a koji bi bili orijentirani na Ulicu hrvatskih branitelja, tj. na magistralnu cestu M6 Čapljina-Ljubuški.

U smjernicama za izradu regulacijskog plana dalje se ističe kako je potrebno planirati izgradnju samostalnog poslovnog objekta sa namjenom za trgovinsku, ugostiteljsku i uslužnu djelatnost, kao i garaže u suterenu ili prizemlju objekata, uz napomenu da ulazi u garaže ne mogu biti iz Ulice hrvatskih branitelja, te da ulazi u garaže izgrađene u prizemlju objekata moraju biti na dvorišnim fasadama.

Maksimalna katnost stambenih i stambeno-poslovnih objekata kolektivnog stanovanja je četiri nadzemnih garaža – prizemlje, dva kata i mansarda, dok mansarda mora biti manjih gabarita od ostalih etaža zbog izgradnje terasa. Kad su u pitanju krovovi, oni moraju biti ravni, a nije predviđeno pretvaranje poslovnih prostora u stambene. Izvan gradivnog dijela građevne čestice, u višim etažama, dozvoljava se gradnja konzolnih istaka, balkola i lođa ispred građevinskog pravca.

Konzolni istaci mogu biti izvučeni za 1,2 metra u odnosu na fasadu građevine. Fasade trebaju biti bijele boje, uz korištenje kamena, samo manji dijelovi fasade (lođe, balkoni, istaci) mogu biti naglašeni drugim materijalom. Potrebno je također predvidjeti priključenje predmetne zone na Ulicu hrvatskih branitelja (M6) i Ulicu kneza Domagoja, dok uz ulice treba predvidjeti drvorede. Javne pješačke površine, prometnice, pristupi javnim objektima, objektima kolektivnog stanovanja moraju biti projektirane na način koji omogućava nesmetano kretanje invalidnih i drugih osoba.

Na kraju, potrebno je izvršiti odgovarajuće dimenzioniranje parking prostora za potrebe stanovanja i poslovanja, kako je određeno Odlukom o provođenju prostornog plana općine Čapljina te predvidjeti prostor za smještaj kontejnera za odlaganje otpada.