Odobreno: Za modernizaciju CHE Čapljina zajam od 15.000.000 eura

585
Ustava Svitavskog jezera i Krupe 4

Vlada FBiH je prihvatila zaduženje Federacije BiH na osnovu Sporazumu o zajmu i projektu između Njemačke razvojne banke (Kreditanstalt fur Wiederaufbau – KfW) i Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, u iznosu od 15.000.000 eura za realizaciju projekta rehabilitacije i modernizacija crpno-akumulacijske hidroelektrane Čapljina.

Projekt se odnosi na zamjenu dotrajale opreme i modernizaciju postrojenja starog 40 godina, s ciljem podizanja stupnja pouzdanosti i raspoloživosti postrojenja ove hidroelektrane.

Zajam je dat s rokom otplate od 15 godina, s uključenim grace periodom od 4,5 godine.

Danas je potvrđeno da je dokumentacija u vezi s ovim zaduženjem prihvatljiva za FBiH, a posebno Nacrt sporazuma o zajmu i projektu između KfW, BiH, FBiH i JP EP HZHB.

Sredstva zajma će na, kreditnom osnovu, biti prenesena na JP EP HZHB, kao krajnjeg korisnika i dužnika.

U periodu provedbe ovog projekta, u proračunu BiH nije potrebno osiguravati financijska za dodatno sufinanciranje.

Za potpisivanje Sporazuma o zajmu i projektu, Supsidijarnog sporazuma i Podugovora o zajmu i projektu, ovlaštena je federalna ministrica financija, stoji u priopćenju.