Općina dodjeljuje koncesiju: 100 KM po hektaru za sadnju maslina i loze

1644

Na temelju članka 18. Zakona o koncesijama (Narodne novine HNŽ, broj: 1/13), članka 1. Uredbe o postupku dodjele koncesija (Narodne novine HNŽ, broj: 2/14),  točke I Odluke Vlade HNŽ/K o davanju suglasnosti Općinskom vijeću Čapljina za pristupanje dodjeli koncesije na poljoprivrednom zemljištu u državnom vlasništvu na području općine Čapljina, broj: 01-1-02-2025/17 od 20.09.2017. godine, te članka 7. Odluke o pristupanju dodjeli koncesije na poljoprivrednom zemljištu u državnom vlasništvu na području općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj: 6/2017) i Odluke o uvjetima i kriterijima potrebnim za raspisivanje natječaja i postupak prosudbe za najpovoljniju ponudu koncesionara na poljoprivrednom zemljištu u državnom vlasništvu na području općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj: 6/2017), Načelnik Općine Čapljina raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu koncesije na poljoprivrednom zemljištu u državnom vlasništvu na području općine Čapljina

I-PREDMET KONCESIJE I LOKACIJA

Koncesija se dodjeljuje za sadnju maslina i voćarsko-vinogradarskih kultura na parcelama poljoprivrednog zemljišta označenim kao:

1. k.č.br. 429/1   K.O. GORICA   dio, površine  1 ha

2. k.č.br. 1919/133  K.O. TREBIŽAT    površina   7 ha

3. k.č.br. 1338/8  K.O. ŠURMANCI   površina 2 ha

4. k.č.br. 837/13 K.O.ŠURMANCI  površine 1 ha

5. k.č.br. 2578 K.O. ZVIROVIĆI  površine 1.12 ha

6. k.č.br. 2543 i k.č.br.2557 K.O. ZVIROVIĆI dio površine 2 ha

II- VRIJEME NA KOJE SE DODJELJUJE KONCESIJA

Koncesija se dodjeljuje na razdoblje do 30 (trideset) godina.

III- IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Početni iznos koncesijske naknade u postupku javnog natječaja za dodjelu koncesije na poljoprivrednom zemljištu iznosi 100,00 KM/ha.

IV- PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo na sudjelovanje na javnom natječaju za dodjelu koncesije za poljoprivredno zemljište imaju domaće i strane pravne osobe utemeljene i registrirane sukladno zakonima Bosne i Hercegovine, ili  fizičke osobe koje obavljaju registriranu obrtničku djelatnost ili su upisane u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata.

V- OPIS PROJEKTA

Koncesija na poljoprivrednom zemljištu dodjeljuje se u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje.

Planirana poljoprivredna proizvodnja realizirat će se kao revitalizacija zapuštenog dijela poljoprivrednog zemljišta i organiziranje proizvodnje poljoprivrednih kultura na navedenim česticama.

VI- KRITERIJ ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Postupak prosudbe za najpovoljniju ponudu koncesionara Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Čapljina (u daljnjem tekstu Povjerenstvo), će obavljati na osnovu kriterija bodovanja, a broj bodova koji je moguće ostvariti u načinu bodovanja maksimalno iznosi 100 bodova koje ponuditelj dobije po tim kriterijima.

Kriteriji po kojima će se vrednovati svaka ponuda od strane ponuditelja su:

1. Iznos koncesijske naknade od strane ponuditelja …………….. broj bodova 50

Maksimalan broj bodova (50) će se dodijeliti ponuditelju koji je predložio najvišu cijenu.

Svaka slijedeća niža ponuda nosi po 5 bodova manje od prethodne.

2. Dosadašnja ulaganja po jedinici površine / ha ……………… broj bodova 30

Uloženo 5.000,00 KM / ha         5 bodova

Uloženo 10.000,00 KM / ha     10 bodova

Uloženo 15.000,00 KM / ha     15 bodova

Uloženo 20.000,00 KM / ha     20 bodova

Uloženo 25.000,00 KM / ha     25 bodova

Uloženo 30.000,00 KM / ha     30 bodova

(bodovi će se utvrđivati temeljem izjave ponuditelja, računa o ulaganjima i očevida na predmetnom poljoprivrednom zemljištu)

3. Utjecaj na povećanje zaposlenosti …………………………… broj bodova 10

– gospodarski program osigurava do 3 nova radna mjesta                          2 boda

– gospodarski program osigurava od 4 do 7 novih radnih mjesta               4 boda

-gospodarski program osigurava od 8 do 15 novih radnih mjesta     6 bodova

– gospodarski program osigurava od 16 do 25 novih radnih mjesta     8 bodova

– gospodarski program osigurava preko 26 novih radnih mjesta     10 bodova

(utjecaj na povećanje zaposlenosti se iščitava iz gospodarskog programa korištenja zemljišta)

4. Visina novčanih ulaganja po jedinici površine / ha ……………broj bodova 5

Maksimalan broj bodova (5) će se dodijeliti ponuditelju koji predloži najvišu cijenu ulaganja.

Svaka slijedeća niža ponuda nosi po 1 bod manje od prethodne.

(visina novčanih ulaganja se iščitava iz gospodarskog programa korištenja zemljišta)

 

5. Dinamika realizacije gospodarskog programa…………………. broj bodova 5

-realizacija gospodarskog programa više od 4 godine                     1 bod

– realizacija gospodarskog programa do 4 godine      2 boda

– realizacija gospodarskog programa do 3 godine      3 boda

– realizacija gospodarskog programa do 2 godine      4 boda

– realizacija gospodarskog programa do 1 godine      5 bodova

VII- POTREBNA DOKUMENTACIJA

U prijavi na natječaj za dodjelu koncesija na poljoprivredno zemljište ponuditelj je obvezan Povjerenstvu dostaviti slijedeću dokumentaciju:

• za fizičke osobe

1. Ispunjen prijavni obrazac,

2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini od 10% iznosa početne koncesijske naknade po jednom hektaru (uplatiti na depozitni račun Općine Čapljina broj: 3060070001035102 s naznakom za vrstu prihoda: 722449-ostale općinske naknade ; šifra općine Čapljina: 021),

3. Ovjerenu presliku osobne iskaznice,

4. Potvrda o upisu u RPG/RK,

5. Uvjerenje o prebivalištu,

6. Uvjerenje iz Općine Čapljina da nema neizmirenih obveza prema Općini Čapljina,

7. Uvjerenje sa suda da se ne vodi kazneni postupak,

8. Kopiju katastarskog plana čestice na koju se ponuda odnosi,

9. Gospodarski program korištenja zemljišta (opis projekta koji mora sadržavati prosječna ulaganja po jedinici površine/ha, dinamiku realizacije gospodarskih programa i planirani broj zaposlenih),

10. Ponuda iznosa koncesijske naknade koja ne može biti manja od novčanog iznosa iz natječaja

• Za pravne osobe

1. Ispunjen prijavni obrazac,

2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini od 10% iznosa početne koncesijske naknade po jednom hektaru (uplatiti na depozitni račun Općine Čapljina broj: 3060070001035102 s naznakom za vrstu prihoda: 722449-ostale općinske naknade ; šifra općine Čapljina: 021),

3. Ovjerenu presliku rješenja o registraciji pravnog subjekta kojeg je izdao nadležni sud,

4. Ovjerena preslika uvjerenja o poreznoj registraciji,

5. Ovjerena preslika obavijesti o razvrstavanju pravnog subjekta prema djelatnosti,

6. Potvrda o upisu u RPG/RK,

7. Uvjerenje iz porezne uprave o izmirenim obvezama (ne starije od 3 mjeseca),

8. Uvjerenje iz Općine Čapljina da nema neizmirenih obveza prema Općini Čapljina,

9. Potvrda suda da odgovorna osoba pravne osobe ponuditelja nije u posljednjih 5 (pet) godina osuđivana zbog kršenja propisa kojima se sankcioniraju gospodarski prekršaji (izdaje nadležni općinski sud),

10. Kopija katastarskog plana čestice na koju se ponuda odnosi,

11. Gospodarski program korištenja zemljišta (opis projekta koji mora sadržavati prosječna ulaganja po jedinici površine, 1 ha, dinamiku realizacije gospodarskog programa i planirani broj zaposlenih),

12. Ponuda iznosa koncesijske naknade koja ne može biti manja od novčanog iznosa iz natječaja.

VIII- JAMČEVINA

1.Za sudjelovanje u natječaju za dodjelu koncesije ponuditelj je dužan uplatiti na račun općine Čapljina iznos jamčevine u 10 % -tnom iznosu od početnog iznosa koncesijske naknade /ha, te ostale troškove nastale u postupku dodjele koncesije.

2.Sudionicima u natječaju iznos uplaćene jamčevine bit će vraćen okončanjem postupka odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

3. Koncesor će posebnom odlukom odrediti troškove postupka dodjele koncesije, koji će biti regulirani ugovorom o koncesiji.

IX- OBLIK I NAČIN IZRADE PONUDE

Svoje ponude, osobno ili putem pošte natjecatelji upućuju Općini Čapljina, Povjerenstvu za provođenje postupka dodjele koncesije na poljoprivrednom zemljištu na području općine Čapljina, Trg kralja Tomislava, 88300 Čapljina, u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici koja sadrži:

1. Naziv/ime i prezime sjedište/prebivalište i adresu natjecatelja,

2. Naznake „Ponuda za javni natječaj za dodjelu koncesije na poljoprivrednom zemljištu za sadnju maslina i voćarsko-vinogradarskih kultura na poljoprivrednom zemljištu u općini Čapljina“ i „Ne otvaraj“,

Ponuditelj je u prijavi za natječaj obvezan naznačiti broj čestice za koju se natječe.

Ponuditelj može dostaviti ponudu za samo jednu koncesiju.

Sudionici natječaja podnose prijavu na posebnom obrascu koji mogu dobiti u Općinskoj službi za poljoprivredu i zaštitu okoliša i prilažu potrebnu dokumentaciju navedenu u natječaju.

X- ROK ZA SLANJE PONUDA

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 (trideset) dana od dana posljednje objave. Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Čapljina, na web stranici Općine i u tisku.

Neblagovremene ili pogrešno označene ponude neće se razmatrati i neotvorene će se vratiti natjecatelju.

XI- INFORMACIJE

Sve  informacije vezane za Natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom u vremenu od 07:00 do 15:00 u prostorijama Službe za poljoprivredu i zaštitu okoliša Općine Čapljina