Studentski centar Mostar raspisao natječaj za prijem brucoša

735

Na temelju odluke Upravnog vijeća Studentskog centra Sveučilišta u Mostaru Ur.broj87-XV/15 Studentski centar Sveučilišta u Mostaru za akademsku 2020./2021. godinu raspisuje:: Natječaj za prijem studenata (brucoša) na smještaj i prehranu u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru.

Natječaj je otvoren od 24.08.2020 do 15.09.2020 godine. Prijava na Natječaj s potpunom dokumentacijom predaje se osobno svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

NATJEČAJ
za prijem studenata (brucoša) u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru

I.
Pravo na apliciranje za Natječaj za prijem studenata u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru (u daljnjem tekstu: Natječaj) imaju svi redovidti studenti Sveučilišta u Mostaru koji nemaju mjesto prebivališta u općini Mostar.

II.

Pravo na apliciranje u Studentski centar po ovome Natječaju imaju studenti(brucoši) koji prvi put upisuju studij. Studenti (brucoši) koji prvi put upisuju studij ostvaruju pravo na apliciranju za prijem studenta u Studentski centar na temelju Natječaja kojeg Uprava Studentskog centra raspisuje u rujnu 2020. godine.

III.
Pravo na prijem u Studentski centar studenti ostvaruju na temelju ostvarenih bodova utvrđenih po Pravilniku o uvjetima, kriterijima i postupku prijema studenata u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru (u daljnjem tekstu: Pravilnik)

IV.
Studentski centar po ovom Natječaju prima 120 redovitih studenata Sveučilišta u Mostaru.

V.
Studentski centar raspodjelu i broj studenata koji zadovolje uvjete prema Pravilniku podjelit će prema županijama koje odrede točan broj studenata koje će subvencionirati.

VI.
Uz prijavu na Natječaj student je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju (1-6 obavezno):

Potvrdu o redovitost studiranja;
Svjedodžba III. i IV. razreda srednje škole (fotokopije moraju biti ovjerene).
Izvadak iz matične knjige rođenih;
Potvrda MUP-a o stalnom mjestu prebivališta;
Kopija indexa (1 i 2 strana);
*Kopiju uplatnice u iznosu 10 KM- za ONLINE prijave (NLB BANK 1327002000753718 s naznakom prijava za Natječaj. Za uplate iz inozemstva IBAN: BA 39 1327 0101 9586 0410; SWIFT: TBTUBA22) ILI
*Kupovina prijavnog lista na blagajni SCM-a u iznosu od 10 KM – za prijave na Natječaj osobno u sektoru za smještaj SCM-a

Studenti bez oba roditelja (umrli, nestali ili nepoznato) prilažu izvadak iz matične knjige umrlih ili drugi odgovarajući dokaz;
Studenti čiji je roditelj poginuo kao pripadnik HVO-e , HV-e , MUP-a ili kao civilna žrtva rata prilaže potvrdu Ureda obrane o pogibiji i izvadak matične knjige umrlih;
Studenti sa stupnjominvadnosti prilažu rješenje o postotku tjelesnog oštećenja;
Studenti koji su dobitnici jedne od nagrada Sveučilišta prilažu potvrdu o primljenoj nagradi;
Studenti koji su položili sve propisane ispite u tekućoj akademskoj godini do kraja ispitnog roka, a nemaju zaostajanja u studiju, prilažu potvrdu fakulteta da su položili sve ispite;
Studenti koji su djeca rastavljenih roditelja prilažu rješenje suda o rastavi braka;
Studenti bez jednog roditelja (umrli, nestali ili nepoznato) prilažu izvadak matične knjige umrlih;
Studenti kojima se brat ili sestra školuju izvan mjesta prebivališta za svakog od njih prilažu:
izvadak matične knjige rođenih;
potvrda fakulteta ili škole da su redoviti studenti ili učenici;
potvrda MUP-a o prijavljenom boravku u mjestu školovanja;
Studenti koji imaju brata ili sestru do završetka srednjeg obrazovanja , prilažu izvadak matične knjige rođenih i potvrdu škole;
Studenti koji su dobrovoljni darivatelj krvi prilažu fotokopiju knjižice iz koje je vidljivo da su dali najmanje dva puta krv ;
Studenti koji su djeca invalida prilažu rješenje federalne ili županijske komisije o 100% invalidnosti roditelja;

VII.
Mjesto u Studentskom centru izravno dobivaju:

Studenti kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata, studenti čiji su roditelji razvedeni (uključujući djecu iz izvanbračne zajednice), a preminuo je onaj kome su bili sudski dodijeljeni ili s kojim su živjeli, studenti koji su smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji do punoljetstva, uz uvjet da nemaju već maksimalno zaostajanje od jedne godine na studiju na Sveučilištima u Mostaru.
Studentima s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti.

VIII.
Studenti koji dobiju smještaj u Studentskom centru dužni su prilikom useljenja priložiti:

Liječničko uvjerenje, bez kojeg neće moći useliti u Studentski centar .
Potvrdu o uplati upisnine.
Potvrdu o uplatiti stanarine za tekući mjesec.
Indeks.
Osobnu iskaznicu .

IX.
Žalbe na rezultate objavljene rang liste upućuju se komisiji koja provodi Natječaj za prijem studenata u Studentski centar, najkasnije 8 dana nakon objave rezultata. Žalbe se podnose u pisanom obliku na adresu : Studentski centar Sveučilišta u Mostaru , Komisija za žalbe, Stjepana Radića 84a, 88000 Mostar.

X.
Natječaj je otvoren od 24.08.2020 do 15.09.2020 godine. Prijava na Natječaj s potpunom dokumentacijom predaje se osobno svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

XI.
Aplikacijski obrazac može se kupiti na blagajni Studentskog centra svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

XII.
Nepotpuni i neblagovremeni dokumenti neće se uzeti u razmatranje.Dokumenti koji se prilažu moraju biti orginalni ili ovjerene fotokopije. Pristigla dokumentacija se ne vraća.

XIII.
Rezulati Natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Studentskog centra najkasnije 15 dana od završetke Natječaja.