FOTO | Na Savjetovanju iz oblasti građanskog prava sudjelovale dr. sc. Mirjana Kevo, naša sugrađanka i sutkinja Kantonalnog suda u Mostaru Minja Belović

1802

U hotelu ”Termag” na Jahorini, u razdoblju od 17. do 20. listopada 2022. godine, održano je XVI Savjetovanje iz oblasti građanskog prava na temu ”Aktualna pitanja iz oblasti građanskog prava u Bosni i Hercegovini, teorija i praksa” u organizaciji Udruženja sudaca Republike Srpske u suradnji sa Udruženjem sudaca u Bosni i Hercegovini, Udruženjem sudaca u Federaciji Bosni i Hercegovini, centrima za edukaciju sudaca i (javnih) tužitelja u Republici Srpskoj i Federaciji Bosni i Hercegovini, Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta i odvjetničkim komorama Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

Savjetovanju je nazočilo više od 500 sudionika i to suci, odvjetnici, notari, stručni suradnici iz pravosuđa, kao i predstavnici akademske zajednice, pravobraniteljstava sa svih razina, Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH i drugih institucija iz cijele BiH.

Nakon otvaranja Savjetovanja i uvodnih obraćanja g. Milenka Milekića, Predsjednika organizacijskog odbora Udruženja sudaca Republike Srpske, g. Halila Lagumdžije, Predsjednika Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH, gđe. Sanele Gorušanović-Butigan, Potpredsjednice Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH i g. Slobodana Zec, pomoćnika ministra pravde Republike Srpske, pristupilo se radnom dijelu Savjetovanja.

Milenko Milekić, predsjednik Organizacijskog odbora udruženja sudaca RS i predsjednik Osnovnog suda u Banja Luci

Ove godine fokus je stavljen na najaktualnije teme iz oblasti građanskog prava u BiH koje su u okviru svog referata predstavili uvaženi znanstveni radnici, odnosno stručnjaci iz oblasti građanskog prava kao što su prof. dr. Meliha Povlakić, Univerzitet u Sarajevu, ”Neki aspekti obveznog osiguranja od odgovornosti u pravu”, prof. dr. Slobodan Stanišić, odvjetnik i redovni profesor Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Apeiron, Banja Luka, ”Ugovor o prodaji sa zadržavanjem prava svojine (Pactum reservati dominii)”, Adis Abdić, sudac Općinskog suda u Bosanskoj Krupi, ”Zaštita i upisa prava nastalih pretvorbom društvenog vlasništva na građevinskom zemljištu”, Mario Tokić, voditelj programa dječje zaštite UNICEF, prof. Dr. Darko Radić, redovan profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci, Božana Vulić, sutkinja Vrhovnog suda Republike Srpske, ”Pravci i ciljevi reforme Porodičnog zakonodavstva u RS”, Selim Karamehić, sudac Osnovnog suda Brčko Distrikta, Željko Dragojević, direktor sudske policije, ”Sigurnosni ambijent kao bitan preduslov za nezavisan rad i integritet nositelja pravosudnih funkcija”, prof. dr. Abedin Bikić, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, ”Ponuda kao prijedlog zaključenja ugovora”, prof. dr. Ranka Račić, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci, ”Izdavanje ponovnog otpravka originala u svrhu izvršenja još neizvršenog otpravka originala, Dr. sc. Faruk Latifović, sudac Kantonalnog suda u Tuzli, ”Prinudna hospitalizacija lica sa mentalnim poremećajima: jedan predmet iz sudske prakse”, Selma Šaćirović, sutkinja Osnovnog suda u Bijeljini, ”Vanparnični postupci koji se tiču uređenja ličnih stvari”, Cvijeta Sekulić, sutkinja Osnovnog suda u Bijeljini, ”Registracija Udruženja i Fondacija, postupanje sudova”, dipl. maš. ing. Zoran Cvijetić, doc. dr. Ratomir Antonović, docent na fakultetu za pravo, bezbednost i menadžment Konstantin Veliki Niš, Univerziteta ”Union Nikola Tesla” Beograd, ”Parnični postupak naknade štete nastale usled oštećenja motornog vozila”, prof. dr. Saša Perišić, redovni profesor pomoćnik Direktora Inspektorata za rad Ministarstva rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja RS, prof. dr. Marko Milović, vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta Megatrend u Beogradu, ”Rad u sivoj zoni-neformalna ekonomija”.

Slobodan Zec, pomoćnik ministra pravde RS

Također je održana sesija iz građanskog prava – Prvih deset godina primjene Zakona o stvarnim pravima, upravnog prava – Odlaganje izvršenja upravnog akta, Efektivnosti javne uprave kao preduvjet vladavine prava: Međunarodno pravni standardi i analiza stanja u BiH, i gospodarskog prava – Posebne dužnosti prema privrednom društvu, Ništavnost osnivačkog ugovora i brisanje neosnovanog upisa, Potraživanja zaposlenih u stečajnom postupku.

Dr. sc. Mirjana Kevo i Minja Belović

Na Savjetovanju su u okviru najaktualnijih tema svoj rad izložile i dvije sutkinje iz Mostara i to naša sugrađanka dr. sc. Mirjana Kevo, sutkinja općinskog suda u Mostaru sa kolegicom Minjom Belović, sutkinjom Kantonalnog suda u Mostaru, na temu: ”Postupak u sporovima male vrijednosti u europskom građanskom procesnom pravu i bosanskohercegovačkim zakonima o parničnom postupku”.

FOTO | Čapljinka Mirjana Kevo doktorirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru