Općina Čapljina raspisuje Javni poziv za predlaganje projekata organizacija civilnog društva

3853

Na temelju Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija (Narodni list općine Čapljina, broj: 1/2017), Općinski načelnik Čapljina raspisuje Javni poziv za predlaganje projekata organizacija civilnog društva (nevladinih/neprofitnih organizacija), za sufinanciranje/financiranje sredstvima Proračuna Općine Čapljina za 2017. godinu

I. PREDMET POZIVA
Prijava nevladinih/neprofitnih organizacija sa projektima koji će se financirati/sufinancirati iz planiranih sredstava predviđenih Proračunom Općine Čapljina za 2017. godinu.

II. UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA JAVNOM POZIVU
Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju zainteresirane nevladine/neprofitne organizacije koje su osnovane i registrirane u BiH, sa sjedištem u Čapljini, čiji je predstavnik državljanin BiH, čiji se projekti realiziraju na području Općine Čapljina, projekti koji su namijenjeni građanima Općine Čapljina, projekti koji se odnose na područja kulture, športa, zaštite okoliša, poljoprivrede, socijalne zaštite, projekte udruga proisteklih iz Domovinskog rata, te ostali projekti od značaja za Općinu Čapljina. Pravo sudjelovanja nemaju nevladine/neprofitne organizacije koje obavljaju aktivnosti u ime političkih stranaka.

III. VISINA SREDSTAVA KOJA SE DODJELJUJU PO PROJEKTU
Podnositelji Projektnih prijedloga mogu tražiti ukupan iznos cijene projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan navesti u Prijedlogu. Izabrani projekti trebaju biti realizirani do kraja 2017. godine.
Maksimalan broj projekata koje aplikanti mogu kandidirati je 3 (tri).

IV. SADRŽAJ POTREBNE DOKUMENTACIJE
Podnositelji/Aplikanti projektni prijedlog dostavljaju putem protokola Općine i isključivo putem prijavnog obrasca.

Prijava treba sadržavati:
a) obrazac sa spiskom dokumentacije za provjeru,
b) pregled proračuna,
c) plan aktivnosti i promocije,
d) plan potrošnje,
e) administrativni podaci o aplikantu,
f) financijska identifikacijska forma,
g) narativni proračun,
h) prijedlog projekta.

Uz gore navedenu dokumentaciju, potrebno je dostaviti i:
a) rješenje o registraciji za aplikanta i partnera ako postoji (original ili ovjerena kopija rješenja),
b) identifikacijski broj,
c) ovjerenu fotokopiju osobne iskaznice ovlaštene osobe,
d) opisno izvješće o realiziranim projektima za prethodnu godinu za ranije osnovane organizacije, odnosno program rada za tekuću ili narednu godinu za novoosnovane organizacije,
e) uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (original ili ovjerena kopija poreske uprave),
f) uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene, ako ima zaposlenih u organizaciji (ako nema zaposlenih priložiti izjavu da nema zaposlenih),
g) završno godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu (bilanca stanja i bilanca uspjeha), osim ako je udruženje registrirano u godini objavljivanja Javnog poziva,
h) podaci o osobama koje realiziraju projekt (kraći CV sa dokazima),
i) drugi dokumenti koji mogu biti relevantni.

V. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE
Dokumentacija za prijavu na Javni poziv može se preuzeti na službenoj stranici Općine Čapljina www.capljina.ba, slanjem zahtjeva s nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: snjezana.grgic@capljina.ba i osobno svakim radnim danom od 7:30 do 15:00 sati u zgradi Općine Čapljina, ured broj 23.

Pitanja u svezi s Javnim pozivom mogu se postaviti na e-mail adresu snjezana.grgic@capljina.ba, s naznakom „za Javni poziv“ ili u uredu broj 23, osobno kod službenice Snježane Grgić. Pitanja se mogu postavljati do okončanja Javnog poziva.
Odgovori na upite bit će dostavljeni unutar 3 radna dana od primitka upita, te će biti javno objavljeni na općinskoj web stranici.

VI. NAČIN PREDAJE PRIJAVE
Ispunjen prijavni obrazac (s kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) treba dostaviti u originalu u tiskanom obliku, u zatvorenoj kuverti, s punim nazivom projekta, punim nazivom i adresom podnositelja projekta sa naznakom „za Javni poziv“, na sljedeću adresu: Općina Čapljina, Služba društvenih djelatnosti, Trg kralja Tomislava, bb, 88300 Čapljina, poštom ili osobno tijekom radnog dana u vremenu od 8:00 do 15:00 sati.
Javni poziv je otvoren tijekom cijele kalendarske 2017. godine.

VII. OSTALE ODREDBE
Projektne prijedloge će vrednovati Komisija za ocjenjivanje i odabir projekata sukladno Odluci o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija (Narodni list općine Čapljina, broj: 1/2017). Komisija za ocjenjivanje i odabir projekata utvrdit će rang listu i dati prijedlog Općinskom načelniku za financiranje/sufinanciranje projekata po područjima djelovanja, s iznosom sredstava i visinom bodova. Konačnu odluku o raspodjeli sredstava donosi Načelnik Općine, a ista će biti objavljena na web- stranici Općine (www.capljina.ba). , kao i na oglasnoj ploči Općine.
Općina zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa financijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije, odnosno raspoloživa financijska sredstva će se raspodijeliti sukladno odluci o izvršenju proračuna za 2017. godinu.

Javni poziv preuzmite OVDJE.

– Obrazac za prijavu projekata preuzmite OVDJE.